Top ponuky

 

Rodinné domy - Krivé kúty Skalica

zboku-z-ulice

 

Identifikačné údaje


Názov zákazky : 19 RODINNÝCH DOMOV – KRIVÉ KÚTY
Miesto stavby : Skalica
Katastrálne územie : Skalica
Záujmové parcely : 11961/17 k.ú. Skalica
Investor : ARS INVEST s. r. o., Komenského 1, 909 01 Skalica
Stupeň projektu : Stavebné konanie
Hlavný inžinier projektu : Ing.arch. Jozef Kolacia
Spracovateľ PD (stavebná časť): Ing.arch. Jozef Kolacia, Ing.Július Jahelka, Ing. Hana Babiarová, Miroslav Horváth, Ján Vávra,
Pavol Slezák, Ing. Adriana Tužinská
 

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzkuLokalita Krivé kúty v severnej okrajovej časti mesta Skalica je určená na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov.
Investor ARS INVEST s.r.o. uvažuje s výstavbou 19 rodinných domov v radovej zástavbe. Záujmové územie sa nachádza na parcele č. 11961/17 k.ú.Skalica.
Návrh rieši urbanizáciu danej časti lokality s následným využitím pozemkov, nadväzujúcich na nové rodinné domy.
Výstavba rodinných domov má zabezpečiť skvalitnenie v oblasti bývania v tejto časti
mesta.
Návrh dispozičného a funkčného riešenia je navrhnuté so zohľadnením platných STN a predpisov na území Slovenskej republiky. 

 

Výstavba rodinných domov na Krivých kútoch v Skalici sa začala v apríli 2009. Predpokladaná doba výstavby je 10 mesiacov.