Top ponuky

 

Rodinné domy Holíč II.etapa

1

 

Identifikácia stavby


Názov zákazky : 11 RODINNÝCH DOMOV – ULICA MÁRIE TERÉZIE, HOLÍČ
Miesto stavby : PRI KAŠTIELI HOLÍČ
Katastrálne územie : k.ú. Holíč
Záujmové parcely : 927/18, 927/22 k.ú. Holíč
Investor : ARS invest spol. s r.o., Komenského 1, 909 01 Skalica                   
Stupeň projektu : Projekt na stavebné povolenie
Hlavný inžinier projektu : Ing.arch. Jozef Kolacia
Spracovateľ PD (stavebná časť): Ing.arch. Jozef Kolacia,Ing. Hana Babiarová, Ing. Július Jahelka
Spracovateľ PD (inžinierske siete a rozvody): Stanislav Valachovič, Ing.Adriana Tužinská, Miroslav Horváth, Pavol Slezák, Ján Vávra
 

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jeho budúcu prevádzku


Záujmové územie pre výstavbu rodinných domov je situované v meste Holíčť – IBV Pri kaštieli, na parcelách č. 927/18, 927/22.
Ide o výstravbu 11 rodinných domov obdobného typu ako už zrealizovaných v predchádzajúcej etape.
Výstavba rodinných domov má zabezpečiť skvalitnenie v oblasti bývania v tejto časti mesta a má byť alternatívnym typom bývania .
Návrh dispozičného a funkčného riešenia je navrhnuté so zohľadnením platných STN a predpisov na území Slovenskej republiky.

 

Vecné a časové väzby na okolie

 

Navrhované urbanistické a architektonické riešenie rešpektuje tvar pozemku určeného investorom, terénne danosti, dopravné a prevádzkové vzťahy existujúcich funkcií v danej lokalite, taktiež zohľadňuje potrebné odstupové vzdialenosti od okolitej jestvujúcej zástavby a vybavenosti. Realizácia rodinných domov bude prebiehať súčasne a bude nadväzovať na prípravu územia, t.j. realizáciu prípojok inžinierskych sietí nutných k zahájeniu výstavby (voda, elektrická energia). Ostatné prípojky inžinierskych sietí budú dobudované počas výstavby rodinných domov. Prístup na stavenisko bude z miestnej komunikácie.

 

Začiatok výstavby sa uskutočnil v októbri 2008, doba výstavby bude cca.12 mesiacov.
 


 

 

>>Vizualizácia

 

>>Dispozičné riešenie

 

>>Usporiadanie pozemkov

 

>>Aktuálny stav